Główna O nas Historia

Polski Kub Ekologiczny był pierwszą w bloku państw socjalistycznych organizacją pozarządową otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu środowiska jako dobra niczyjego. Działa od 1980 roku, pierwszego zrywu „Solidarności”. Stowarzyszenie zrzesza ludzi dobrej woli zainteresowanych ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jako pierwszy rozwinął ideę ekorozwoju przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw ekologii Okrągłego Stołu. Dziś jest ona podstawą polityki ekologicznej państwa.

Za podstawę swego działania PKE przyjął zapisy Konstytucji RP dotyczące ochrony środowiska jako dobra ogólnonarodowego, Deklaracji sztokholmskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencję Genewską.

W początkowym okresie istnienia PKE działania były skierowane na rzecz przełamania bariery milczenia wokół zagrożeń ekologicznych, zagrożeń zdrowia i kultury narodowej, szczególnie w obszarach oddziaływania przemysłu surowcowego i uciążliwych zakładów produkcyjnych. Wiele wysiłku poświęciliśmy zagadnieniom związanym z energetyką jądrową, problemom zanieczyszczeń transgranicznych, ochronie parków narodowych i obszarów chronionych, prowadząc różne programy.

Celem naszych działań jest realizacja idei ekorozwoju; systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania poprzez powszechną edukacje ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej, a wartościami humanistycznymi.

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa