Główna
20 lat od reaktywacji PKE

 

Sprawozdanie z działalności

krynickiego Koła PKE w 2019 r.

20 lat od reaktywacji Koła Polskiego Klubu Ekologicznego

  W dniu 15 listopada 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym SPORTOWIEC, odbyło się uroczyste zebranie krynickiego Koła PKE, będące podsumowaniem roku bieżącego i streszczeniem całego dwudziestolecia działalności.
Oprócz „klubowiczów”, przywitano I Prezes Koła PKE dr Hannę Naturską - Schab, Prezes Stowarzyszenia A-B mgr inż. Agnieszkę Szczotka, aktywnego sympatyka Klubu z okresu prowadzenia przez Klub projektów ASOS (3 lata) w Krynickim Uniwersytecie III Wieku, mgr J. Robotyckiego, Prezesa Oddziału PTTK – mgr St. Wintera, Księgową – Panią Marię Dobosz oraz Kierownika BORT– Jolantę Padula, inż. A.Walczowskiego – z wielką ofiarnością wspomagającego prace Klubu z pozycji pracownika Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Tyliczu, Sympatyka iwielokrotnie zapraszanego wykładowcę - dr inż. Tadeusza Kubackiego, wreszcie -nauczycielkę LO mgr Martę Ignatowicz.
   W obszernej chronologicznej relacji, prezes Koła przypomniała tematykę dominującą w realizowanych programach rocznych, wspomaganych finansowo przede wszystkim przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wśród sponsorów - Hutę Szkła Owens Illinois w Jarosławiu i Koło Łowieckie „Sokół” w Krynicy. 
Wśród organizowanych wydarzeń, szczególną rolę spełniają konferencje i seminaria organizowane przy współudziale Starostwa Nowosądeckiego, Urzędu Miasta i Gminy w Krynicy oraz  SNTNOT w Nowym Sączu, a także publikacje materiałów pokonferencyjnych, finansowane z funduszu partnerskiego. Należy w tym miejscu wymienić i podkreślić wielką zasługę Kierownictwa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Krynicy - personalnie prof. dr hab. inż Andrzeja Jucherskiego, który nobilitując pracę Klubu, każdorazowo i nieodpłatnie bierze na siebie obowiązek porządkowania i ujednolicania materiałów konferencyjnych oraz przygotowywania ich do druku. Tę samą rolę brał na siebie ITP opracowując merytorycznie i plastycznie wszystkie inne materiały nieodzowne w pracy propagandowej Klubu np. ulotki, ankiety oraz diagramy sprawozdawcze (imiennie inż. Andrzej Walczowski) – za co należy się obu Panom ‘.szczególne podziękowanie. Bez tej formy pomocy, efekty pracy Klubu byłyby o wiele skromniejsze i miałyby znacznie mniejszy zasięg oddziaływania.
Podziękowania należą się licznym instytucjom, które w większości nieodpłatnie udostępniały Klubowi pomieszczenia na prowadzenie kancelarii (przez 10 lat Leśny Zakład doświadczalny) i na odbywanie otwartych zebrań Klubu, a w szczególności: Państwowej Szkole Muzycznej, Leśnemu Zakładowi Doświadczalnemu, Centrum Kultury, MPGK. Instytutowi T-P, Parafii pw. WNMP w Krynicy-Zdroju, ZO PTTK oraz Producentom ekologicznej żywności PP. Wł. A. Hablom w Słotwinach i PP. Annie oraz Marianowi Mrukom w Moszczenicy k. Gorlic, wielokrotnie organizującym u siebie wspólne z Klubem sesje edukacyjne lub udzielającym się  swoją realizacją ekologiczną i jej produktami, podczas sesji organizowanych w Krynicy.
Podziękowania należą się również Zarządowi Klubu i Komisjom Rewizyjnym, za niekwestionowaną sumienność i całokształt wykonanej w całym dwudziestoleciu pracy. W porównaniu ze wszystkimi poprzednimi latami (coroczne sprawozdania rzeczowo – finansowe !), rok 2019 był stosunkowo mało dynamiczny. W pierwszym półroczu zmagano się z rozliczaniem projektu „Ekomuzeum ORNAWA”. Jego Donatorem była Fundacja MILA, niezbyt hojna, a w  czynnościach sprawozdawczych nie tylko ekstremalnie i dokuczliwie wymagająca, ale jednocześnie powodująca paraliż poszukiwań innych „życiodajnych” projektów.
 Sięgnięto więc zaledwie po tradycyjną dotację z Urzędu Miejskiego, na organizację „Święta św. Franciszka z Asyżu ”. Jego część religijna odbyła się w kościele p. w. NPNMP  i przy udziale młodzieży Kółka Teatralnego Szkoły Podstawowej w Polanach. Nagrodą za przygotowany spektakl okolicznościowy był edukacyjny wyjazd do Starego Sącza i zwiedzenie  klasztoru ss. Klarysek oraz stanowiska ochrony bobra na Popradzie (PPK).
W grudniu i styczniu pauzowano. W marcu 2020 r. odbyło się zebranie Zarządu Koła; przystąpiono  do bilansowania roku poprzedniego. Stan epidemiczny (coronavirus covid – 19)  wprowadzony na obszarze kraju z dniem 16 marca 2020, przyblokował wszelką aktywność organizacyjną i społeczno –gospodarczą. 
Dopiero w dniu 25 maja, Zarząd Koła zapoznał się ze sprawozdaniem bilansowym sporządzonym przez Główną Księgową i podjął uchwałę akceptującą.
 W dniu 4 czerwca  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr inż.Irena PRZYBYŁA, dołączyła następujący tekst protokołu kontrolnego:

„Komisja  Rewizyjna  po zapoznaniu  się z  dokumentacją  finansową  Klubu Ekologicznego  za rok 2019 stwierdza  że  wszystkie  zobowiązania i  należności   zostały  uregulowane  na  bieżąco. Prowadzenie  dokumentacji  finansowej  było   staranne i  sumienne. Komisja  Rewizyjna  wnioskuje  o  zatwierdzenie bilansu.

      Sporządzenie:   Danuta Reśko – Prezes Koła PKE w Krynicy-Zdroju
dnia 10. 06. 2020 r.

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa