Główna
20 lat od reaktywacji PKE

20 lat od reaktywacji Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju

W marcu 1999 roku reaktywowano tutejsze Koło Polskiego Klubu Ekologicznego. Założone przed 10 laty (styczeń 1989 r.), dzięki prowadzonej działalności u boku PTTK, znane było wówczas bardziej jako Straż Ochrony Przyrody. Liczyło 44 członków różnych profesji. Dla podsumowania tego 20 lecia, powzięto zamysł zorganizować zebranie plenarne i przedstawić skróconą charakterystykę działalności oraz dokonań Koła. Wyznaczono je na piątek 8 LISTOPADA 2019 r., wpraszając się (odpłatnie) z jego organizacją do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego SPORTOWIEC. Oprócz „klubowiczów”, przywitano I Prezes Koła PKE dr Hannę Naturską-Schab, Prezes Stowarzyszenia A-B mgr inż. Agnieszkę Szczotka, aktywnego sympatyka Klubu z okresu prowadzenia przez Klub projektów ASOS (3 lata) w Krynickim Uniwersytecie III Wieku, mgr. J. Robotyckiego, Prezesa – mgr St. Wintera, Księgową – Panią Marię Dobosz oraz Kierownika BORT PTTK o. Krynica – Jolantę Padula, inż. A. Walczowskiego – z wielką ofiarnością wspomagającego prace Klubu z pozycji pracownika Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Tyliczu, Sympatyka i wielokrotnie zapraszanego wykładowcę - dr inż. Tadeusza Kubackiego, wreszcie - nauczycielkę LO mgr Martę Ignatowicz. W obszernej chronologicznej relacji, przedstawiono tematykę dominującą w realizowanych programach rocznych, wspomaganych finansowo przede wszystkim przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wśród sponsorów - Hutę Szkła Owens Illinois w Jarosławiu i Koło Łowieckie „Sokół” w Krynicy. Konferencje i seminaria organizowane przy współudziale Starostwa Nowosądeckiego, Urzędu Miasta i Gminy w Krynicy oraz SNTNOT w Nowym Sączu oraz publikacje materiałów pokonferencyjnych, finansowano z funduszu partnerskiego. Należy w tym miejscu wymienić i podkreślić ogromną zasługę Kierownictwa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Tyliczu, który nobilitując pracę Klubu, każdorazowo i nieodpłatnie brał na siebie obowiązek porządkowania i ujednolicania materiałów konferencyjnych oraz przygotowywania ich do druku. Tę samą rolę brał na siebie ITP opracowując merytorycznie i plastycznie wszystkie inne materiały nieodzowne w pracy propagandowej Klubu np. ulotki, ankiety oraz diagramy sprawozdawcze – za co należy się Instytutowi szczególne podziękowanie. Bez tej formy pomocy, efekty pracy Klubu byłyby o wiele skromniejsze i miałyby znacznie mniejszy zasięg oddziaływania. Podziękowania należą się licznym instytucjom, które w większości nieodpłatnie udostępniały Klubowi pomieszczenia na prowadzenie kancelarii (przez 10 lat Leśny Zakład doświadczalny) i na odbywanie otwartych zebrań Klubu, a w szczególności: Państwowej Szkole Muzycznej, Leśnemu Zakładowi Doświadczalnemu, Centrum Kultury, MPGK. Instytutowi T-P, Parafii pw. WNMP w Krynicy-Zdroju, ZO PTTK oraz Producentom ekologicznej żywności PP. Wł. A. Hablom w Słotwinach oraz PP. Annie i Marianowi Mrukom w Moszczenicy k. Gorlic. Podziękowania należą się Zarządowi Klubu i Komisjom Rewizyjnym za niekwestionowaną poprawność całokształtu pracy. Sporządzenie komunikatu: Danuta Reśko – Prezes Koła PKE w Krynicy-Zdroju dnia 16. 11. 2019 r.
 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa