Główna Programy

Końcem lipca bieżącego roku Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy zakończyło projekt Ekomuzeum realizowany jako grant Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Projekt skierowany był do stowarzyszeń oraz osób widzących potrzebę rozwoju regionu przez wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie oferty ekomuzeum dla Gminy Krynica – Zdrój, aktywizowanie oraz integrowanie środowiska wokół projektu, aby stworzyć możliwości rozwoju. Projekt wypełnił wstępny etap budowy ekomuzeum. W 9 spotkaniach przekazano informacje na temat idei ekomuzeum. Uczestniczyło w nich 50 osób reprezentujących 12 stowarzyszeń oraz rady sołeckie z terenu gminy. 20 osób poznało ekomuzeum podczas wyjazdów zorganizowanych przez Fundację MiLA z Krakowa. W dwóch działających ekomuzeach zwiedziły kilka obiektów i uczestniczyły w warsztatach.

Ważnym elementem projektu było przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów gminy, zebranie informacji dotyczących obiektów i osób które mogłyby być włączone do ekomuzeum: opis oferowanych usług, potrzeb dowartościowania (remont, szkolenia). Informacje zbierano: face to face, internetowo, telefonicznie oraz podczas spotkań. Były one podstawą do opracowania programu działania ekomuzeum.

W końcowym etapie odbyły się 2-dniowe warsztaty, na których wypracowano program, deklarację i regulamin działania ekomuzeum oraz opracowano 3 pakiety turystyczne. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono test wypracowanych pakietów turystycznych - przyjęto 2 grupy turystyczne. Podczas spotkania kończącego projekt odbyła się wizyta uczestników projektu w wybranych obiektach Ekomuzeum.

 

Zamiarem uczestników projektu jest jego kontynuacja - powołanie zarządu Ekomuzeum, koordynatora oraz operatora. Spotkanie założycielskie planuje się na jesień bieżącego roku.

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa