Główna O nas Kim jesteśmy
Kim jesteśmy

Klub zrzesza ludzi dobrej woli, osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka, zgodnie z zasadami ekorozwoju.
Klub wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody i zdrowia człowieka.

Cele działania Klubu są następujące:
• uznanie zrównoważonego rozwoju, jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa,
• ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana, jako ochrona człowieka, zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego,
• ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
• kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego
gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji,
• powszechna edukacja ekologiczna,
• poprawa jakości środowiska człowieka,
• integracja europejska oraz rozwijanie współpracy między społeczeństwami w zakresie ochrony środowiska.
Koło PKE w Krynicy jest jednostką terenową działającą na terenie gminy Krynica i okolicznych gmin w obrębie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Głównym celem działania tutejszego Koła będzie:
• poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego – ( całego Kraju),
• Koło pracować będzie na rzecz ochrony i poprawy środowiska na obszarze ochrony szczególnej tj. w uzdrowiskach położonych w obrębie PPK,
• celem o znaczeniu pierwszoplanowym w działaniu Koła jest Uzdrowisko Krynica i obszar Gminy Krynica,
• równorzędnym celem pracy Koła będzie prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej, dydaktyczno oświatowej i badawczej, ze szczególnym wyróżnieniem młodzieży.


ZARZĄD KOŁA


Prezes dr inż. Danuta Reśko
V-ce prezes mgr inż. Tomasz Szczotka
Skarbnik Marian Dziubanik
Członkowie Zarządu:

mgr Alina Dymnicka – Jaśkiewicz
Bożena Polak-Siemek
mgr Jadwiga Szczotka


Komisja rewizyjna:

mgr Marta Ignatowicz
dr inż. Irena Przybyła
mgr Zofia Robotycka
 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa