Główna Działania Sprawozdanie 2013-2014

Sprawozdanie z działalności
Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju
w latach 2013 - 2014

Dane podstawowe:


Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-Zdroju posiada osobowość prawną z rejestrem sądowym KRS 0000039278. Siedziba biura znajduje się w Krynicy-Zdroju przy ul. Jaworowej 13.

Szczegóły organizacyjne:

Sprawozdanie za rok 2013, akceptowane przez Komisję Rewizyjną,  zostało przesłane do ZG PKE terminowo.

Składki członkowskie należne Zarządowi Okręgu uregulowano.

Zarząd Koła pracował w składzie: Tomasz SZCZOTKA, Andrzej JUCHERSKI, Marian DZIUBANIK oraz Danuta REŚKO. Księgowość  prowadzi Pani Maria DOBOSZ (uprawniona).

Komisję rewizyjną tworzą Panie: Janina KUSZLIK, Zofia ROBOTYCKA oraz Pani Irena PRZYBYŁA – jako Przewodnicząca.

Po spełnieniu formalności zgłoszenia do KRS-u, Biuro Klubu zmieniło siedzibę i adres pocztowy. Aktualnie znajduje się w Krynicy-Zdroju przy ul. Jaworowej 13.

Wykonanie finansowe, bilans za rok 2013 w załączeniu. Koło może być przykładem dla innych ogniw Polskiego Klubu Ekologicznego. Jest to wynikiem znacznego wysiłku organizacyjnego i twórczego w naszej formacji o czym szerzej w dalszej części sprawozdania.

Zaktualizowano sądowy wpis rejestrowy KRS.

Uaktualniono Umowę dot. obsługi bankowej (PKO BP ).

Wielokrotne zebrania Zarządu Koła, nie posiadają one stałego rytmu ponieważ dynamika pracy poszczególnych członków Zarządu jest na tyle duża, że planowanie terminów spotkań odbywa się z wyprzedzeniem dwu- trzydniowym; mimo to, zarówno planowanie jak i wykonywanie koniecznych obowiązków odbywa się terminowo i w tym zakresie nie ma zaległości. Ustalenia zebrań są protokołowane. Podkreśla się, że praca w Klubie jest pracą bez wynagrodzenia i bez pobierania opłat od Klubu Zebrania Zarządu odbywają się często w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, co jest zasługą Kierownictwa ITP, bez pobierania opłat odbywane są zebrania w Oddziale PTTK – konieczne tam z uwagi na księgowość prowadzoną przez Panią Marię Dobosz, wreszcie – bez wynagrodzenia udostępniam i utrzymuję biuro Klubu u siebie w domu. Dlatego i zebrania odbywają się w różnych miejscach i w różnych konstelacjach np. telefonicznie. Uzgodnione ustalenia są ewidencjonowane.

Nasuwa się pytanie: dlaczego pracę administracyjną Klubu wykonujemy w takim rozrzuceniu? Odpowiedź jest prosta: nie mamy stałego nieodpłatnego własnego lokalu, a wynajęcie czegoś na stałe wymaga stałego przypływu środków finansowych; pracując projektami imponująco pomagamy sobie w realizacji celów statutowych ale projekty są krótkotrwałe i zdolność pokrywania wydatków na administrowanie mają ściśle ograniczoną.

Zebrania dotyczyły przede wszystkim strategii działania Koła ale również pracy bieżącej. Zawsze chodzi o to aby niezależnie od podziału ról, cały Zarząd mógł orientować się w  realizacji koncepcji programowej.

Dwukrotny udział przedstawiciela Koła (Pan inż. T. Szczotka – Komisja Rewizyjna) w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu ZG PKE. Głównym celem obu NWZ była aktualizacja Statutu PKE – w chwili obecnej znajduje się w rejestracji sądowej.

Konferencja 5 czerwiec 2014 w Starym Sączu. pt. Retencja wody na Sądecczyźnie – potrzebą chwili”: inspiracja: PKE, realizacja: Starostwo – Nadleśnictwo Stary Sącz, NOT –  Uniwersytet Rolniczy – specjalistyczne prezentacje programowe, Nadleśnictwo Stary Sącz – przedstawienie modelu rozwiązań małej retencji leśnej i regulacji potoków w celu ochrony przeciwpowodziowej, RZGW i Urząd Marszałkowski

Nowy model pracy klubowej, bazujący przede wszystkim na podjętej współpracy z Krynickim Uniwersytetem Otwartym, w myśl podpisanej Umowy Partnerskiej oraz zgodnie z harmonogramem, od lutego do czerwca 2013 r., kontynuowaliśmy realizację II semestru projektowego ASOS,.

Przez cały ten okres Klub pełnił podwójną rolę: jako wykonawca i jako koordynator.

Obie role są bardzo wymagające i nie zawsze wszystko w nowej codzienności było łatwe ale pokonywanie trudności przecież nie jest nam obce, a dostarczyło  nowych doświadczeń także na przyszłość, mianowicie:

- bliższe poznanie kilku instytucji pod kątem współpracy,

- poznanie nowych miejsc i obiektów,

- poznanie także ludzi, którzy w tej współpracy odegrali  istotną rolę – mam na myśli wykładowców, a określając językiem współczesnym – także - trenerów.

Pozytywna ocena końcowego sprawozdania stała się sukcesem Klubu oraz spełnieniem warunku przystąpienia i rozpatrywania kolejnego wniosku konkursowego, tym razem na III semestr KUO w okresie październik-grudzień 2013, zresztą również udanego. Sprawozdanie złożone terminowo dopiero po otrzymaniu klauzuli absolutoryjnej jest warunkiem dopuszczenia do kolejnego konkursu.

Przypomnę: wnioski konkursowe w imieniu tandemu: Centrum Kultury – Klub Ekologiczny składał Klub, za realizację i rozliczenie odpowiadał Klub, sprawozdanie złożył Klub; były również zasługi imienne w administrowaniu projektem, należące w tej edycji do jednego z członków Zarządu Koła PKE.

Udział Klubu w kontynuacji zajęć uniwersyteckich w II semestrze polegał na zorganizowaniu trzech naukowych sesji terenowych:

-   Zwierzyna Karpat

-   Hodowla lasu

-   Geologia Karpat

Ich końcowym efektem twórczym stał się Biuletyn Uniwersytecki Nr 2.

I ponownie: opracowanie sprawozdania, przedstawienie w Ministerstwie,  absolutorium, opracowanie wniosku o dofinansowanie III semestru. Wynik pozytywny. Wniosek tym razem był bogatszy, bardziej odważny więc i dofinansowanie było wyższe, a następnie trudniejsze sprawozdanie do wykonania przez beneficjenta.

- uroczystość ku czci św. Franciszka z Asyżu

- sesja terenowa – zagospodarowanie potoków w dorzeczu Popradu

- warsztaty (także terenowo) – szkolimy się w posługiwaniu się GPS-em

- sesja terenowa Surowce mineralne Karpat

- sesja wyjazdowa Spalarnia odpadów w Warszawie, pałace Warszawy, Teatr Narodowy

- monitorowanie hałasu w natężonym ruchu drogowym w centrum Krynicy

Uwieńczeniem jesiennej tematyki, jest Biuletyn Uniwersytecki Nr 3 oraz dwa obszerne artykuły w lokalnej prasie ( Fakty u źródeł).

W okresie wakacyjnym gościem PKE była 14-osobowa grupa ekologów ukraińskich ze Lwowa i z okolicy Lwowa, którzy w ramach realizowanego projektu edukacyjnego, zapragnęli przybyć do nas uczyć się nowocześniejszych rozwiązań technologicznych z dziedziny oczyszczania wód i gospodarowania ściekami.

Spośród całej grupy, kilka osób było nam znanych z naszego wspólnego wyjazdu przed trzema laty do Szwecji. Tym serdeczniej zajmowaliśmy się Gośćmi, włączając do akcji Urząd Miejski, MPGK i MPWiK.

Wydaje się, że Goście wrócili do Lwowa zadowoleni ponieważ po dwóch tygodniach przyjechali w nieco mniejszym składzie, na odpoczynek. Zafascynowani pracą KUO, prosili o wskazówki dla nich jak można podobną formację powołać na Ukrainie; po konsultację udałam się z prof. Petro Hrytcyszynem do Pani mec. Borczyk w Nowym Sączu.

W dwa tygodnie później, z podobną intencją jak ukraińska, przybyła do nas grupa Białorusinów. Trzydniowa sesja poglądowa obsłużona została przez Pana dra Jucherskiego w ITP. oraz przez Panią Prezes ZG PKE Marię Staniszewską.

Rozpoczęto starania o zdobycie grantu w funduszu szwajcarskim na „Monitoring społeczny, zachowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego w obszarach wrażliwych przyrodniczo”; prawie w tym samym czasie i prawie taki sam temat przedstawiony został w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o przyjęciu naszego projektu nadeszła we wrześniu. Wymagania grantodawcy zmuszały do wprowadzenia nowych zasad wewnętrznego nadzoru nad tą realizacją ponieważ fundusz szwajcarski ma bardzo surowe wymagania w tym zakresie.

Szczegółowy opis i zadania projektu zamieściliśmy w świątecznym biuletynie  FAKTY u żródeł po to aby tematyka pierwszego tego rodzaju międzynarodowego porozumienia edukacyjnnego została zauważona przez każdego Kryniczanina.

Zakończenie projektu szwajcarskiego przypada na wrzesień 2014; sprawozdania cząstkowe składano donatorowi kwartalnie. Obecnie, po przeprowadzonej kontroli rzeczowo-finansowej przebiegu projektu, czekamy na absolutorium terminowo złożonego sprawozdania końcowego.

W m - cach październik – listopad trwały przygotowania koncepcyjne do realizacji programu edukacyjnego z zakresu gospodarki odpadami w świetle wprowadzonej Ustawy Państwowej w szkołach na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

Zadanie zostało wykonane terminowo. 400 wypełnionych przez uczniów ankiet  wróciło do Klubu celem zestawienia wyników i przygotowania interpretacji wynikowej dla Urzędu Miejskiego.


Najbliższe plany Klubu na bazie współpracy z Centrum Kultury i Krynickim Uniwersytetem Otwartym:

- trwa opracowywanie nowego projektu współpracy

- udział w szkoleniach i seminariach Konwencji Karpackiej

- udział w szkoleniu Funduszu Szwajcarskiego

- udział ( podpisanie porozumienia ) w tworzeniu Sądeckiego Klastra Energetycznego (wyjaśnienie pojęcia KLASTER)

- udział w konsultacjach społecznych dot. Planu Przestrzennego Gminy Krynica

- rozmowy konsultacyjne z Urzędem Miejskim w związku z realizowanym partnerstwem

- udział w akcji : „Ratujmy cmentarne zabytki”

- uczestniczenie w dwóch ogólnomiejskich spotkaniach organizacji pozarządowych.

Dokupiony sprzęt:

2 komputery, 2 drukarki (wyposażone w skanery i kopiarki), odbiorniki GPS, rzutnik multimedialny, wystarczająca ilość materiałów biurowych. Każdy nowy projekt, sygnalizuje nowe możliwości wszak na różnych warunkach.


Zaktualizowano stronę internetową: www pke.ffp.org.pl/

Opracowanie: Danuta Reśko

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa