Główna Działania Parnerstwo swiss contribution na finiszu

Partnerstwo KRYNICA - SWISS CONTRIBUTION na finiszu!

 

Nawiązując do artykułu pt. ”Krynica w partnerstwie ze Szwajcarią” zamieszczonego w grudniowym numerze FAKTY u ŹRÓDEŁ, Zarząd Koła Polskiego Klubu Ekologicznego pragnie poinformować PT Czytelników o aktualnym stanie realizacji projektu.

1. Cykl szkoleniowy zapoczątkowały dwudniowe warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, rozwiązywania konfliktów i sposobów negocjacji. Przeprowadzili je trenerzy z firmy Mediatorzy.pl. Oprócz wykładu i gry symulacyjnej, zorganizowano ćwiczenia dyskusyjne konkretnych przypadków, zgłoszonych Koordynatorowi przy zbieraniu danych do projektu.Fot.1 i 2. Mediatorzy (sztuka i technologia mediacji)

 

2. Warsztaty nt. technologii GIS (technologia informatyczna łączącą charakterystykę geometryczną i lokalizację obiektów z ich charakterystyka opisową). Warsztaty przeprowadzono w trzech etapach:

·         prezentacja przestawiająca założenia technologii GIS,

·         zbieranie danych w terenie,

·         praca kameralna ( przedstawienie możliwości programu Quantum oraz wprowadzanie danych).

3.  Powołano punkty konsultacyjne w Urzędach Miejskich Krynica-Zdrój i Muszyna, obsługiwane przez przedstawicieli beneficjenta.
- Konsultacje prowadzono w miesiącach luty i marzec dwa razy w tygodniu w poniedziałki i w piątki po 6 godzin/dziennie.

Oprócz konsultacji „twarz w twarz”, prowadzono konsultacje telefoniczne oraz przez Internet. Zbierano uwagi, informacje o konfliktach oraz o innych zdarzeniach dotyczących funkcjonowania programu Natura 2000 na obszarze 4 gmin objętych projektem; oprócz Krynicy-Zdroju i Muszyny, oceną projektową objęte są Łabowa i Piwniczna-Zdrój.

Zebrano 107 uwag i postulatów, które będą materiałem dla grupy fokusowej.

Przeprowadzono ankietyzację społecznego postrzegania programu Natura 2000.

Tematykę i pierwowzór ankiety przygotowano na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Zebrano 407 wypełnionych ankiet, które będą podstawą do wypracowania wniosków dotyczących sposobu zarządzania obszarami Natura 2000.

4.  Przeprowadzono cykl 4 spotkań warsztatowych o przebiegu wykład-prezentacja-teren.
W każdym z nich przedstawiano realny bądź analizowano domniemywany konflikt pomiędzy ochroną przyrody, a rozwojem gospodarczym. Zadaniem projektowym jest wyłonienie 10 liderów mających w przyszłości spełniać rolę łącznika między interesariuszami programu Natura 2000.

·  Dwudniowe warsztaty „Stan populacji zwierząt na terenie Ostoi Popradzkiej”  dotyczyły konfliktów związanych z  ochroną dużych drapieżników, zwierząt kopytnych, wydry, bobra oraz ichtiofauny.

 

Fot.3 i 4. Dr inż. T. Kubacki ("budownictwo" bobrów)

 

· Warsztaty dotyczące stanu siedlisk leśnych oraz problemów związanych z gospodarką leśną.

Fot.5 i 6. Dr inż. J. Lasota   (gospodarka leśna w obszarach NATURA 2000)


-   Warsztaty dotyczące siedlisk łąkowych, dobrej praktyki w zakresie prowadzenia gospodarki łąkarskiej z uwzględnieniem wymogów ochrony i zachowania w dobrym stanie naturalnych przyrodniczych siedlisk łąkowych.

 

Fot.7 i 8. Dr inż. P. Kacorzyk (górskie siedliska łąkowe)

 

- Warsztaty dotyczące problematyki ochrony nietoperzy oraz chronionych gatunków owadów na terenie obszarów Natura 2000

Wszystkie zajęcia warsztatowe powierzono i prowadzone były przez wybitnych znawców (ekspertów).

5.  Wizyta studialna u Partnera słowackiego. Wizytowane były dwa obszary Natura 2000: Čergovský SKUEV0331 oraz Minčol, Čergov SKUEV0332.

Program wizyty obejmował:

  • Spotkanie z kierownictwem oraz służbą ochrony przyrody w Regionalnej Dyrekcji RCOP Prešov,
  • Spotkanie z przedstawicielami środowisk gospodarujących na terenach obszarów chronionych w powiatach Sabinov oraz Stará Ľubovňa (lasy komunalne, stacja narciarska, wędkarstwo, łowiectwo, turystyka, uprawa ziół),
  • Sesję objazdową: zwiedzanie obszarów chronionych oraz obiektów położonych na ich terenie.

 

6.  Wizyta studialna we Francji w dniach 9 – 12.07. br. - obszar Natura 2000 w Wogezach – 6 osób (imienny wykaz uczestników podany na stronie www)

 

P r z e d    n a m i :

  • Warsztaty pn. Modele zarządzania obszarami NATURA 2000 – zasady finansowania działań ochronnych
  • Fokusowe wypracowanie wniosków z pełnego cyklu projektowego
  • Podsumowanie realizacji projektu z udziałem ekspertów słowackich i francuskich.
  • Opublikowanie zebranego materiału.
  • Konferencja podsumowująca ( około 20 września br.)

 

Polski Klub Ekologiczny

 

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa