Główna
GOSPODARKA ODPADAMI

Masowa „produkcja odpadów” wymaga zdecydowanych działań, zmierzających do  minimalizacji tej „produkcji” i do likwidacji niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko; nieodpowiednio traktowane, pogarszają jego stan, stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia i dla życia ludzi.

 

Ustawa o odpadach obowiązująca od 1 stycznia 1998 r., zaproponowała podzielić odpady na dwie podstawo

we grupy :

 

- odpady niebezpieczne

- odpady inne niż niebezpieczne

Środowisko Sądecczyzny stosunkowo mało dotyka problem odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych.

Na terenie Powiatu Nowosądeckiego, mamy do czynienia przede wszystkim z odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne powstają w gospodarstwach domowych, a także w obiektach użyteczności publicznej, w zakładach opieki medycznej, w szkołach, w placówkach oświatowych i.t.p.

Podstawową i powszechną metodą postępowania z odpadami komunalnymi, do chwili obecnej, było odprowadzanie ich na składowiska (wysypisko śmieci).

Frakcja odpadów komunalnych, składa się głównie z tworzyw sztucznych, z papieru i kartonów, z opakowań szklanych i blaszanych, z odpadów pochodzenia roślinnego.

Charakterystyka tych odpadów daje podstawę do podjęcia profesjonalnych badań nad poszerzeniem selektywnej zbiórki odpadów oraz nad zastosowaniem intensywnych metod unieszkodliwiania, takich jak: spalanie odpadów, kompostowanie, fermentacja beztlenowa i.t.p.

Aby wybór rodzaju systemu, ciążący na administracji samorządowej, trafiał na  podatny społeczny grunt, konieczne jest wykształcenie świadomości, skłonnej do przyswajania wymagań, dyktowanych przez gospodarczy rozwój Kraju i świata.

W kształtowaniu świadomości podstawową rolę odgrywają różnorodne formy edukacyjne i szkolenia.

Polski Klub Ekologiczny wielokrotnie brał udział zarówno w regionalnych jak i w ogólnopolskich kampaniach propagandowych, mobilizujących społeczeństwo do organizowania selektywnej gospodarki odpadami; Koło w Krynicy, rokrocznie, od 2001 r. począwszy, organizowało spotkania edukacyjne z zakresu tej newralgicznej problematyki, a także prowadziło akcje promujące konieczność i celowość segregacji odpadów, wskazując na ogromne znaczenie i zalety recyklingu możliwości odzyskiwania surowców do ponownego wykorzystania.

W latach 2008 i 2009, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Krynicy, Klub przeprowadził spotkania edukacyjne we wszystkich szkołach na terenie Gminy, prezentując celowość wielowariantowej segregacji śmieci.

W latach 2006. 2009 i 2011, Klub zapraszany był przez Urząd Miejski na spotkania edukacyjno – dyskusyjne dotyczące tej problematyki. Celem spotkań było przedstawienie rzeczywistego stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i w Gminie, bilansu potrzeb w tym zakresie i prezentacja koniecznej restrukturyzacji systemu na najbliższy czas.
W roku 2011 koło PKE w Krynicy realizowało 3 projektu z zakresu gospodarki odpadami:

- Finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Krakowie pogram  p.t. „Zapobieganie zagrożeniom wynikającym z nieprawidłowej gospodarki odpadami i ściekami”. Projekt podejmował problemy prawidłowej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Realizowany był  na terenie powiatu nowosądeckiego w szkołach ponadgimnazjalnych (12 szkół – 300 osób). W ramach projektu podjęto działania polegające na przeprowadzeniu warsztatów, konkursu oraz sesji wyjazdowej do Recykling Center w Jarosławiu.

- Na terenie szkół podstawowych Gminy Krynica prowadziliśmy projekt „Akcja edukacyjna dotycząca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz ochrony powietrza„. Projekt realizowany był w 10 szkołach gminy Krynica-Zdrój uczestniczyło w nim 350  uczniów.

Projekty przeprowadzone w szkołach miały za zadanie poinformowanie o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowej gospodarki odpadami i ściekami, przedstawienie dobrej praktyki w tym zakresie oraz praktyczne przedstawienie rozwiązań w zakresie recyklingu.

- Trzeci projekt był realizowany był we współpracy ze Starostwem Powiatu Nowosądeckiego. Była to konferencja pt. „Rozpowszechnianie prawidłowego postępowania z odpadami” na której przestawiono aspekty prawne gospodarki odpadami, rozwiązania organizacyjne oraz technologiczne związane z tą gospodarką  oraz doświadczenia z tego zakresu. Efektem konferencji była publikacja prezentujące przestawioną na konferencji tematykę.

Nasze doświadczenia edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami oraz ściekami utwierdzają nas w przekonaniu, że najlepsze efekty daje praca z młodzieżą w środowisku szkolnym. Pozwala to na: przekazanie w zorganizowanej formie ważnych informacji, pobudzenie i zainspirowanie przy udziale nauczycieli do aktywnego udziału w projekcie oraz do podejmowania akcji związanych z dobrą praktyką w zakresie gospodarki odpadami, do nabrania odpowiednich nawyków, przekazania problematyki dorosłym.

Te doświadczenia spłoniły nas do podjęcia tego projektu i zaadresowania go do młodzieży szkolonej ze szkół gimnazjalnych powiatu.

Słuchano opinii przedstawicieli społeczeństwa oraz niektórych instytucji z terenu. Zgłaszano mankamenty systemu oraz sugestie wynikające z codziennej jego obserwacji.

W spotkaniu w styczniu br., Klub PKE przedstawił szerokie omówienie uwag i wniosków z ankietyzacji części krynickiego społeczeństwa, przeprowadzonej za pośrednictwem młodzieży szkolnej.

Ze wszystkich naszych obserwacji i doświadczeń wynika oczywista konieczność organizowania seminariów, adresowanych do wyższego szczebla liderów w społeczeństwie (władza samorządów) z takim zamysłem aby przekazywana im wiedza, transmitowana następnie do społeczeństwa, ułatwiała późniejszą realizację nie lubianych inwestycji środowiskowych takich   jak np. spalarnia śmieci.

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa