Główna Programy
Koordynacja

 

Ulewne deszcze w maju, czerwcu i wrześniu utrudniły realizację projektów VI edycji Konkursu Kropli Beskidu. Pomimo trudności wynikających z niesprzyjającej warunków atmosferycznych do końca roku 2010 ukończono sześć projektów.


Przebieg i realizacja niektórych projektów musiał ulec modyfikacji.

 

 

Modyfikacja dotyczyła projektów:

"Restauracja ścieżki przyrzecznej ornitologicznej Łopatka Polska"

>>>> W Żegiestowie wezbrane wody Popradu zniszczyły ornitologiczna ścieżkę edukacyjna której w projekcie podjęło się odnowić Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa. W tej sytuacji prace zostały ukierunkowane na uporządkowanie terenu po powodzi, zebranie naniesionych przez wodę odpadów, wycinkę powalonych drzew oraz przygotowanie odnowionych tablic informacyjnych. Zakres wykonanych robót znacznie przewyższył wartość dotacji. Prowadzone prace wsparte zostały przez pomoc Urzędu Miasta i Gminy Muszyna, Nadleśnictwa Piwniczna oraz miejscowe pensjonaty Zosia i Don Krysi.

"Ukazanie piękna potoku Łomniczanka wraz z jego cennymi zakątkami przyrody - flora, fauna i źródła wody mineralnej"

>>>> Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łomnicy Zdroju również musiał ulec modyfikacji. Podczas intensywnych czerwcowych opadów wody potoku Łomnickiego uszkodziły teren, na którym dużym wysiłkiem i ogromnym zaangażowaniem mieszkańców wsi i młodzieży odtworzono fragment starorzecza, tworząc miejsce do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej oraz stwarzając sprzyjające warunki dla ptactwa wodnego, płazów i ryb, oraz miejsce dla rekreacji. Miejsce gdzie miał być kontynuowany projekt uległo uszkodzeniu. Mieszkańcy zostali zmuszeni przystąpili do prac porządkowych, aby przywrócić teren do stanu sprzed powodzi. Prace będą kontynuowane w roku 2011.

Do końca roku 2010 ukończono trzy projekty edukacyjne realizowanych przez :

Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Jana Pawła II w Muszynie realizowała projekt, który wpisał się w aurę roku 2010. W projekcie "Spisanie i upowszechnienie historii miejsc Muszyny związanych z rzeką Poprad" przedstawiono historię rzeki Poprad. Zilustrowano wielkie powodzie, jakie przeżyła Muszyna, z roku 1934 oraz tą ostatnią z 2010. Na urządzonej wystawie przedstawiono zebrane przez dzieci dokumenty oraz dokumentację fotograficzną z realizowanej inwestycji, zabezpieczającej przed wezbraniami Popradu osiedle Folwark w Muszynie. Wystawa i spotkania edukacyjne z dziećmi i mieszkańcami przybliżyły uczestnikom problemy gospodarki wodnej.

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Czyrna to laureat nagrody za najlepszy projekt V edycji Konkursu Kropli Beskidów. W nowej edycji podjęła kontynuację zapoczątkowanej nagrodzonym projektem edukacji w środowisku mieszkańców wsi. Projekt "Eko - turystyczny szlak przyrodniczy" zaangażował całą społeczność wsi w urządzenie szlaku turystycznego eksponującego walory okolicy, różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego, zabytki z okresu gdy zamieszkiwali ten teren Łemkowie. W ramach projektu został oczyszczony kolejny odcinek potoku Czyrnianka, przeprowadzono zajęcia dla dzieci, prelekcje dla młodzieży i dorosłych. Najbardziej aktywne w projekcie dzieci otrzymały prezenty.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Piwniczna Zdrój w roku 2010 realizowała bardzo rozbudowany projekt edukacyjny "Woda jako czynnik niezbędny do życia i przynoszący życie". Uczestniczyło w nim 400 uczniów. Projekt koncentrował się na dwóch głównych tematach: życiu, biologii i ochronie płazów oraz siedliskach przyrodniczych związanych ze środowiskiem wodnym, ochroną siedlisk przed zniszczeniami grożącymi ze strony człowieka.

W ramach projektu przeprowadzono szereg ciekawych, różnorodnych działań:

· lekcje przyrody na terenie młaki na osiedlu Śmigowskim oraz przy legendarnej :” Królowej Studzience”,

· zajęcia terenowe w parku ekologicznym w Rytrze,

· spotkania ze służbami parku krajobrazowego i staży pożarnej,

· rajd szkolny „Tropem żaby”,

· konkurs na temat płazów „Pożyteczna żaba„ oraz poświęcony profilaktyce przeciwpożarowej „Dlaczego nie powinniśmy wypalać traw”,

· akcję informacjyjną o szkodliwości wypalania traw, podczas której rozprowadzano ulotki oraz zamontowano w miejscach zagrożonych tablice informacyjne.

Ukończone projekty inwestycyjne

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju w swoim projekcie zajęła się propagowaniem postaw proekologicznych w zakresie gospodarki wodą. Projekt wyposażył szkołę w urządzenia umożliwiające wprowadzić oszczędności w zużyciu wody. Inwestycja była przyczynkiem do przeprowadzenia edukacji z zakresu racjonalnej gospodarki wodą w gospodarstwach domowych. W ramach programu „Kropla do kropli, czyli szkolny sposób na oszczędzanie wody” przeprowadzono prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców przedstawiając problemy związane z gospodarką wodą: znaczenie wody w środowisku, fauna i flora związana ze środowiskiem wody, zagrożenia wnikające z nieprawidłowej gospodarki wodą, metody oczyszczania ścieków. Podczas warsztatów dzieci oceniały skuteczność urządzeń wpływających na oszczędność w zużywaniu wody. Projekt uzupełniły sesje wyjazdowe do zakładu uzdatniania wody oraz do producenta wody mineralnej Coca-Cola. Doświadczenia zebrane przez uczniów zostały przekazane dorosłym.

Gimnazjum im. prof. dra Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju wspólnie z Urzędem Miejskim w Krynicy-Zdroju realizowało program "Rewitalizacja Ścieżki Edukacyjno - Przyrodniczej na Górze Parkowej". Projekt pozwolił uporządkować teren wokół Łabędziego Stawu - atrakcji przyrodniczej na terenie Góry Parkowej, miejsca spełniającego rolę rekreacyjną i edukacyjną dla przebywających w Krynicy kuracjuszy i innych gości. W miejscu tym przebywa kilka gatunków zwierząt: ptaków wodnych, płazów i ryb. Dzięki realizacji projektu przywrócono rolę edukacyjną miejsca, postawiono nowe tablice informacyjne o bytujących na terenie stawu gatunkach zwierząt. W ramach prac wykonano nowe ogrodzenie chroniące przebywające tu ptactwo wodne i płazy, gwarantując im naturalne i bezpieczne warunki do życia i rozmnażania. Wykonano remont nawierzchni alejki prowadzącej do stawu, wykładając ją kostką brukową.

Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi Młodów jako jedyna organizacja uczestniczy we wszystkich edycjach. Projekt "U źródeł wód mineralnych Św. Kingi” jest realizowany od roku 2005. Dotyczy zagospodarowania terenu wokół źródeł mineralnych związanych z postacią Św. Kingi. Ambicją stowarzyszenia jest stworzenie wokół źródła plenerowego miejsca na imprezy kulturalne dla dwóch sąsiadujących gmin Piwniczna i Rytro. W okresie realizacji projektu wykonano wiele prac, powstały obiekty umożliwiające przeprowadzanie imprez plenerowych. W roku 2009 odsłonięcie figury Św. Kingi zgromadziło na imprezie setki gości z Małopolski. Uroczystość uświetniły występy miejscowych zespołów folklorystycznych oraz pobratymców z Węgier.

Przed przystąpieniem do realizacji ubiegłorocznego etapu musiano najpierw uporządkować teren wokół koryta potoku Głęboczanka po spustoszeniach powodzi. Efektem prac ostatnio realizowanego etapu jest: urządzenie ścieżek spacerowych wyposażonych w elementy małej architektury oraz zabudowę inżynieryjną (ławki, balustrady, zabudowa skarp, pojemniki na odpady), wykonanie nasadzeń zieleni oraz rozmieszczenie elementów skalnych, wykonanie tablic informacyjnych.

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa